Participatieve Klimaatactieplannen Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant streeft naar klimaatneutraliteit, maar kan dit alleen in samenwerking met haar steden en gemeenten. Een belangrijke stap in die richting was de gezamenlijke ondertekening van het Burgemeestersconvenant door 58 Vlaams-Brabantse gemeenten en steden op 25 juni 2014.

De opdracht voor Ecolife en Bond Beter Leefmilieu (BBL) bestond erin de 58 gemeenten te begeleiden bij het interne en externe participatieproces in kader van het opstellen en uitvoeren van hun klimaatactieplan. Hiervoor werden vier externe en drie interne participatiemethodieken toegepast. Dankzij deze participatiemomenten deden gemeenten ervaring op in het betrekken van burgers en andere lokale actoren bij de opmaak van hun klimaatactieplan. Vervolgens werden de gemeenten begeleid bij het participatieve aspect van de uitvoering van het lokaal klimaatactieplan. Ook hier hanteerden we het ‘train the trainer’-principe.

27 gemeenten ontvingen een individuele begeleiding op maat met overleg ter plaatse. 31 gemeenten werden ondersteund. Een 20-tal gemeenten namen deel aan de bijeenkomsten van het Lerend Netwerk. Via het participatiedraaiboek kregen alle gemeenten praktisch advies en handvaten om zelf aan de slag te gaan met interne en externe participatiemethodieken.