Burgerbudget: impactvolle energieprojecten voor en door de burgers

Burgerbudget Hasselt

Op zoek naar innovatieve manieren om burgers en lokale verenigingen actief te betrekken bij het Burgemeestersconvenant en het klimaatactieplan? Burgers en buurtwerkingen vormen via hun lokale verankering, terreinkennis en netwerk een belangrijke hefboom om lokale klimaatdoelstellingen te behalen. Dankzij het burgerbudget kunnen burgers zelf projectvoorstellen indienen en mee beslissen welke projecten financiering krijgen.

Waarom burgerbudget?

Vele gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant en willen hun inwoners de mogelijkheid bieden om samen aan een klimaatneutrale gemeente te bouwen. Dit kan met het burgerbudget.

Alle inwoners (in al dan niet georganiseerd verband) worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen waarmee ze een klimaatuitdaging in de straat/buurt/gemeente aanpakken. Het klimaatactieplan dient als leidraad. Naast een onafhankelijke jury beslissen ook de burgers over de voorstellen door hun stem uit te brengen.

Wat levert het op?

  • Voor de burger: de kans om actief te participeren aan het klimaatbeleid door projectvoorstellen in te dienen, te stemmen en uit te voeren.
  • Voor de gemeente: realiseren van de doelstellingen van het klimaatactieplan op een gedragen, participatieve manier, praktische ondersteuning bij de voorbereiding en uitrol van een eerste editie van het burgerbudget.

Hoe pakken we dit aan?

  • Tijdens het intakegesprek met de duurzaamheids / milieudienst en de communicatiedienst en de bevoegde schepenen worden de financiële contouren besproken, de scope van het burgerbudget (‘klimaatprojecten’) en de samenstelling van de jury. Er worden afspraken gemaakt over het verloop van de begeleiding, de timing en de taakverdeling.
  • Vervolgens werkt Ecolife in nauw overleg met de gemeente het reglement voor het burgerbudget en de jureringsprocedure voor de ingediende voorstellen op maat uit. Anders dan bij een projectsubsidie krijgen de burgers de kans om hun ‘stem’ uit te brengen voor het projectvoorstel dat hun voorkeur heeft. In samenwerking met de communicatiedienst wordt een communicatieplan opgesteld.
  • Dan is de tijd rijp om de oproep te lanceren naar de burgers. De gemeente zorgt voor de verspreiding van de oproep via de gebruikelijke communicatiekanalen, Ecolife geeft hierbij advies. Vanaf dit moment kunnen de projectvoorstellen bij de gemeente ingediend worden. 
  • Alle ingezonden voorstellen worden volgens vooraf bepaalde criteria gescreend op vormvereisten. De jury beoordeelt de weerhouden voorstellen en burgers krijgen ook de kans om dit te doen. De gemeente communiceert de beslissing naar de indieners van goed- en afgekeurde projectvoorstellen.
  • Tijdens de uitvoering van de ingediende voorstellen houdt Ecolife de vinger mee aan de pols en draagt bij aan de evaluatie van de eerste editie van het burgerbudget met oog op eventuele volgende edities.

Ecolife werkte reeds samen met de volgende gemeenten rond burgerbudget:

Burgerbudget in jouw gemeente?