Bedrijvig voor het Klimaat: impactvolle energieprojecten voor en door klimaatslimme bedrijven

Burgerbudget Hasselt

Dat bedrijven een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering, is algemeen bekend. Provinciale en lokale overheden hebben bedrijven als bondgenoot nodig om de CO2-uitstoot mee naar omlaag te brengen om zo hun klimaatdoelstellingen te halen. Niet alleen grote internationale bedrijven, ook kleine en middelgrote ondernemingen zorgen mee voor een aanzienlijk deel van de lokale CO2-uitstoot. Veel bedrijven leveren al inspanningen, maar kunnen daarbij ondersteuning gebruiken om nog verder te gaan.  

 

Waarom Bedrijvig voor het klimaat? 

Vele steden en gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant en stelden een ambitieus klimaatplan op. Ook bedrijven kunnen aan de implementatie bijdragen. Via het traject ‘Bedrijvig voor het Klimaat’ werken lokale besturen samen met bedrijven op hun grondgebied. 

We mikken hierbij op een diverse groep van kleine, middelgrote en grote bedrijven. De voorkeur gaat niet uit naar grote productiebedrijven, aangezien zij in kader van verplichte milieuregelgeving sowieso al aan de slag zijn met energie-auditing en het scannen van de impacten van hun activiteiten. 

 

Wat levert het op voor de gemeente?

 • Actieve participatie van bedrijven aan het realiseren van de doelstellingen van klimaatactieplan;  
 • Betrokkenheid van een ‘community’ van lokale bedrijven: de leerervaring en resultaten blijven niet beperkt tot de afzonderlijke bedrijven, maar worden gedeeld zodat andere bedrijven mee op de kar springen; 
 • Voorbeeldfunctie: de gemeente communiceert over haar samenwerking met lokale bedrijven. 

 

Wat levert het op voor de bedrijven?

 • We brengen het energieverbruik van het bedrijf in kaart en zetten dit om in CO2-uitstoot;  
 • We inventariseren maatregelen om het energieverbruik te reduceren binnen het bedrijf;  
 • We identificeren mogelijkheden van eigen energieproductie;  
 • We reiken mogelijkheden aan om resterende CO2-uitstoot te compenseren volgens internationaal erkende compensatietools;  
 • We ondersteunen bij  het communiceren over verdere stappen naar stakeholders. 

 Elk bedrijf ontvangt een rapport met de resultaten van de klimaatvoetafdruk (carbon footprint) en met reductie-maatregelen die het bedrijf verder op weg zetten om de carbon footprint te verlagen. 

 

Wat vragen we?  

Zowel bij gemeente als bedrijf: motivatie en tijd om het traject actief mee op te volgen.  

 

Hoe verloopt het traject? 

1. Intakeoverleg. We houden een online intakegesprek met de gemeente en concretiseren samen het werkplan (taakverdeling en timing).  

2. Advies bij werving. De gemeente staat in voor de werving van de lokale bedrijven. Deze verloopt in samenwerking met de dienst Economie of de Economische adviesraad. Ecolife begeleidt de gemeente bij de redactie van een wervende boodschap.  

3. Advies bij selectie. De gemeente selecteert vier bedrijven die voor individuele begeleiding in aanmerking komen. Ecolife geeft feedback bij de lijst van geïnteresseerde bedrijven waaruit indien nodig een selectie wordt gemaakt.  

4. Startoverleg met elk bedrijf. We maken afspraken (online) over impactcategorieën, de nauwkeurigheid van Scope 3-emissies (indirecte emissies) en de functie-eenheid. Op basis van de afspraken van het startoverleg bezorgt Ecolife de Bilan Carbone®-rekenmodule op maat van het bedrijf. 

5. Verzameling van verbruiksgegevens. Het bedrdijf levert de gevraagde verbruiksgegevens aan. Ecolife biedt ondersteuning, telefonisch en per e-mail, en voert controle uit op ontbrekende gegevens of onduidelijkheden, gericht op de conversie van de data conform de Bilan Carbone®-methode.  

6. Berekening van de koolstofvoetafdruk. Ecolife berekent de koolstofvoetafdruk in totaliteit en per impactcategorie conform de Bilan Carbone®-methode.  

7. Reductieplan en compensatie-advies. Op basis van de carbon footprint adviseert Ecolife over haalbare reductie-maatregelen en over een compensatiebeleid op maat van het bedrijf. Ecolife zorgt voor een inventaris van klimaatacties die deel kunnen uitmaken van een reductiestrategie. We houden rekening met genomen en toekomstige klimaatmaatregelen.  

8. Rapportage en oplevering. De opdrachtgever ontvangt het rapport met de resultaten van de footprint, de inventaris van klimaatgerichte acties en compensatie-advies. Het rapport bevat een gedetailleerd overzicht van de gebruikte verbruiksgegevens met het oog op vervolgmetingen. Indien het bedrijf zich engageert tot CO2-compensatie kan Ecolife hiervoor een attest afleveren. 

9. Nota met goede praktijken. De leerervaring en goede praktijken worden samen met de bedrijven opgelijst en in een nota samengevat.  

10. Webinar. In overleg met de gemeente wordt bekeken op welke manier deze kennis kan worden gedeeld met andere bedrijven uit de gemeente. Bedrijven kunnen getuigen over hun lessons learned rekening houdend met de confidentialiteit van de bedrijfsinformatie.  


Oproep Energie-ambassadeurs

Na de succesvolle opstart van ‘Bedrijvig voor het klimaat’ in West-Vlaanderen kan Ecolife in Oost-Vlaanderen dankzij de subsidie ‘Energie-ambassadeurs’ drie gemeenten gratis begeleiden. In elke gemeente begeleidt Ecolife twee bedrijven. 

 Zet met je gemeenten ook de stap naar bedrijven: lees hieronder alle info en stel je kandidaat!  

 

Wat en wanneer? 

Volgende fasen worden doorlopen (tentatief): 

 • Tot 31 mei 2022: gemeenten kunnen hun kandidatuur indienen. 
 • Tot 15 juni 2022: selecteren van drie gemeenten. 
 • Tot 30 juni 2022: intakegesprek met elke gemeente. 
 • Sept. 2022 – maart 2023: werving en begeleiding van twee bedrijven per gemeente. 
 • April-mei 2023: oplevering in elke gemeente. 

 

Welke gemeenten komen in aanmerking? 

Om je kandidaat te stellen, dien je als gemeente aan volgende criteria te voldoen: 

 • Ondertekening Burgemeestersconvenant 
 • Intern draagvlak binnen de gemeente en engagement om het traject actief mee te op te volgen (o.a. intakegesprek, werving bedrijven). 
 • Cofinanciering: het begeleidingstraject loopt met de steun van provincie Oost-Vlaanderen (subsidie Energieambassadeurs). Elke deelnemende gemeente zorgt voor een bijdrage van € 500 (ex. btw), elk deelnemend bedrijf voor € 750 (ex btw). 

 

Hoe stel je jouw gemeente kandidaat? 

 

Verder verloop 

De ingezonden kandidaturen worden door Ecolife in overleg met provincie Oost-Vlaanderen beoordeeld. Ten laatste op 31 mei 2022 verneem je via mail of de kandidatuur van je gemeente werd weerhouden. We stellen dan ook enkele data voor het intakegesprek voor. 

 

Heb je vragen? 

Neem contact op met Tina Baert: mail naar tina.baert@ecolife.be of bel 016 22 21 03. 

 

Bedrijvig voor het Klimaat ook in jouw gemeente?